مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 207

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد