مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 214

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت

دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت