مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله سید محمد حیدری در عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 213

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله سید محمد حیدری در عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله سید محمد حیدری در عراق