مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۲:۳۴ 195

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق