مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سید عبدالقادر آلوسی رئیس جمعیت علمای پیوند محمدی عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۱:۳۴ 141

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سید عبدالقادر آلوسی رئیس جمعیت علمای پیوند محمدی عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با سید عبدالقادر آلوسی رئیس جمعیت علمای پیوند محمدی عراق