مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیر کل مجمع تقریب با شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۱:۳۴ 143

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای عراق

دیدار دبیر کل مجمع تقریب با شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای عراق