دیدار اتحادیه نویسندگان و شعرای تقریب نهاد با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

دیدار اتحادیه نویسندگان و شعرای تقریب نهاد با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی
دیدار اتحادیه نویسندگان و شعرای تقریب نهاد با دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی