اهداف، ساختار و فعالیت های مجمع جهانی تقریب

نویسنده :

محمّدرضا فاضل

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

406

توضیحات :

اهداف، ساختار و فعالیت هاي
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تهیه و تنظیم: محمّدرضا فاضل
چاپ دوم (با اضافات) / 1385 ش / 2000 نسخه
رقعی / 120 ص / شومیز

موضوع کتاب، معرفي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و اهداف و فعاليت¬هاي آن است که شامل پيش-گفتار و دو فصل است. نويسنده در مقدمه به ضرورت و دلايل نياز به تأسيس چنين مرکزي اشاره مي¬کند و در ادامه از شخصيت¬هايي نام مي¬برد که براي به ثمر رساندن اين موضوع و هدف، تلاش¬هاي زيادي کرده¬اند و نيز به مراحل پيگيري و تحقق اهداف مورد نظر مي¬پردازد.
نويسنده در فصل اول ضمن اشاره به تأسيس مجمع جهاني تقريب و تنظيم اساسنامه و ساختار آن، استراتژي مجمع را آورده که براي دست¬يابي به آرمان¬ها و اهداف سازماني طراحي شده است. در ادامه به مباني تقريب بين مذاهب اشاره شده است که تمامي مشترکات ديني و مذهبي را شامل مي¬شود و نيز رسالت و چشم¬انداز مجمع براي دهة آينده مشخص شده است که همانا نزديکي و همدلي مذاهب است.
همچنين دربارة زمينه¬هاي تقريب و اعتقادات و فقه و قواعد آن و ارزش¬ها و موضع¬گيري¬هاي سياسي امت اسلامي اطلاعاتي را ارائه مي¬دهد.
فصل بعدي، شامل معرفي اساسنامة مجمع و ارکان آن، اهداف و راه¬کارهاي تحقق تقريب توسط مجمع، وظايف و مسئوليت¬هاي هر يک از ارکان مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي است.
در فصل آخر کتاب به فعاليت¬هاي فرهنگي و پژوهشي مرکز تحقيقات علمي مجمع و نيز اهداف دانشگاه مذاهب اسلامي پرداخته شده است.
در پايان، فعاليت¬هاي مجمع در طول سال و به خصوص هفتة وحدت مانند برگزاري کنفرانس¬هاي بين¬المللي وحدت اسلامي، تربيت مبلغ تقريبي و ساير فعاليت¬هاي فرهنگي تبيين شده است.