گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 98/8/13

گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 98/8/13

گزارش تصویری از حضور آیت الله محسن اراکی در راهپیمایی 13 آبان قم 1398/8/13