وحدت اسلامی از منظر شهيد مطهري"ره"

وحدت اسلامی از منظر شهيد مطهري"ره"

 

وحدت اسلامی از منظر شهيد مطهري"ره"

سیدمصطفی حسینی رودباری[1]

چكيده :

وحدت اسلامي از مباحث كليدي است كه نقش اساسي در حيات و ممات جوامع اسلامي دارد .  در قران، سنت و سيره اهل بيت عليهم السلام به اين موضوع عنايت جدي شده است بگونه اي كه در قران كريم از مخالفين فكري و عملي  وحدت  اسلامي بعنوان مخالفين رسول الله ياد شده  است . عالمان راستين نيز درطول تاريخ مروج انديشه وحدت اسلامي بوده و اقدامات فراواني در اين راستا از انان بجا مانده است  كه از جمله انان ، انديشمند و متفكر بزرگ عصر حاضر شهيد مطهري مي باشد . در مقاله حاضر به تبيين ديدگاه ايشان در زمينه وحدت اسلامي پرداخته شده است . از نگاه ايشان اصل لزوم وحدت اسلامي حتي درفرض اختلافات اصولي و عقيدتي -بين مذاهب اسلام-  ،مبتني بر اموزه هاي قران و سنت و سيره ائمه معصومين عليهم السلام مي باشد . 

کلید واژه ها: وحدت ، اسلام، سنت ، اهل بيت ،  مذاهب،  مطهري، سيره