نقش زنان در مطالعات وحدت اسلامي

نقش زنان در مطالعات وحدت اسلامي

 

نقش زنان در مطالعات وحدت اسلامي

دکتر نداملکی فاریاب[1]

سمانه سادات سدیدپور[2]

چکیده:

مقدمه.مسئله وحدت اسلامی اگرچه طی دهه‌های اخیر از سرفصل‌های موردتوجه در عرصه‌های پژوهشی کشور محسوب می‌گردد اما هنوز به‌قدر کافی در این زمینه مطالعه صورت نگرفته است. هدف این مقاله­ی تحلیلی از نحوه بازنمود نقش زنان در وحدت اسلامی بود. روش. این پژوهش فراتحلیل پایان­نامه­ها و مقالات اسکوپوس کلان و جامع به کم و کیف این عرصه و ارائه تحلیلی از نحوه‌ی بازنمود نقش زنان در وحدت اسلامی، رسالتی است که این مقاله به دنبال تحقق آن بوده است. روش. این پژوهش فراتحلیل مطالعات اعم از پایان‌نامه‌ها و مقالاتی است که در پایگاه های بین المللی اسکوپوس، آی.اس.آی، وب.آف.ساینس و پایگاه­های داخلی جمهوری اسلامی ایران مانند ایران داک، جهاد دانشگاهی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایت مگ­ایران و مجموعه­ی مقالات همایش‌های انجام‌شده در کشور استخراج‌شده است. یافته. مطالعه­ی حاضر به این یافته‌ی مهم و اساسی در حوزه­ی زنان دست یافت که نقش زنان در بدنه نخبگانی و دانشگاهی وحدت اسلامی ضعیف است. مطالعات از روند مشخصی که ذیل آن بتوان به ارائه مدلی نظام‌مند از کم و کیف نقش زنان در حوزه­ی وحدت اسلامی دست‌یافت، برخوردار نبوده و به‌صورت مشهودی تحت­تأثیر فضاهای گفتمانی و وابسته به محورهای مطالعاتی ارائه‌شده در همایش‌ها و اجلاس‌ها بوده است. نتیجه­گیری. اقبال کارشناسان به این حوزه روبه افزایش است. اما غفلت از نقش زنان در تقویت تفکر همگرایانه و انسجام اسلامی مشهود است.

. کليدواژه: زنان، اسلام، وحدت اسلامی.

[1]- معاون پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی.

[2]- دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی.