حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۰ 134

حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران

حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران